Het verkiezingsdebat draait op volle toeren. Tijd om de partijprogramma’s onder de loep te nemen en te kijken hoe deze rijmen met onze zeven voorstellen voor meer evenwicht tussen vrije tijd, zorgen en werken.

Vandaag hebben we het over ons voorstel rond kinderopvang

Maak van kinderopvang een basisvoorziening

Toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang zorgt voor emancipatie. Het is een essentiële voorwaarde voor het goed combineren van gezin en werk. Goede kinderopvang vult de opvoeding door de ouders aan. Het biedt niet alleen verzorging en geborgenheid maar stimuleert ook de ontwikkeling van de kinderen.

Iedereen gelijk aan de start! We vragen de beleidsmakers de gesubsidieerde opvang en het personeel sterk uit te breiden. Iedereen, ook niet-werkenden, moet kunnen genieten van goede kinderopvang. Bovendien moet opvang ook voorzien zijn in kwetsbare wijken, moeten financiële drempels worden weggenomen en dienen de aanmeldingsprocedures toegankelijker. Voor de buitenschoolse kinderopvang vragen we een alternatieve financiering.

CD&V

 • “Zowel het aantal plaatsen als het aantal inkomensgerelateerde plaatsen moeten verder stijgen.”
 • “Door een kader voor samenwerkende onthaalouders te creëren, stoppen we de daling van het aantal plaatsen bij onthaalouders. “
 • “Voor samenwerkende en nieuwe onthaalouders willen we een werknemersstatuut. Bestaande onthaalouders krijgen de keuze om in dat statuut te stappen. Het sui generis-statuut dooft uit. De lessen uit het lopende proefproject dienen als opstap.”
 • “We zetten extra in op flexibele en occasionele kinderopvang. Dit o.m. om onze ambitie van volledige tewerkstelling te realiseren, met kwalitatieve opvang voor kinderen van ouders die deeltijdse en tijdelijke jobs hebben, opleidingen volgen of onregelmatige uren werken. Hiervoor laten we meer flexibiliteit toe, zodat kinderopvanginitiatieven tijdelijk hun maximumcapaciteit kunnen overschrijden zonder structurele overbezetting.”
 • “We enten de tarieven voor inkomensgerelateerde opvang op de inkomensgegevens uit het groeipakket, zodat dit automatisch en transparant is voor de gebruikers.”
 • “We zorgen er ook voor dat voor zieke kinderen of lang vooraf geplande vakanties niet langer respijtdagen moeten opgenomen worden.”
 • “Betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang heeft een economische, pedagogische en sociale functie. We streven naar een hogere participatie van kinderen in armoede aan de kinderopvang. We zorgen voor een versterking van inclusieve kinderopvang, zodat ook kinderen met een handicap, waar mogelijk, worden opgevangen in het reguliere systeem.”
 • “CD&V wil zorgen dat gezinnen op een betaalbare manier beroep kunnen doen op kinderopvang en vakantiekampen. We willen kinderopvang goedkoper maken door het belastingvoordeel voor de ouders te verdubbelen. Het maximumbedrag per kind per oppasdag voor de belastingvermindering voor kinderoppas wordt verdubbeld (22,40 euro in plaats van 11,20 euro) en automatisch jaarlijks geïndexeerd. De bestaande leeftijdsgrenzen van 12 jaar en 18 jaar worden verhoogd tot respectievelijk 14 en 21 jaar en ook de thuisopvang van zieke kinderen via een erkende instelling komt in aanmerking. Daarnaast wordt een belastingkrediet ingevoerd voor dit belastingvoordeel zodat ook de laagste inkomens er kunnen van genieten. De toeslag voor kinderen jonger dan drie jaar voor wie geenbelastingvermindering voor kinderopvang wordt gevraagd, wordt verhoogd van 600 euro naar 1.606 euro in AJ 2020. De toeslag voor (groot)ouders en broers en zussen ten laste die ouder zijn dan 65 jaar wordt verhoogd van 3.220 naar 4.830 euro in AJ 2020. Daarnaast wordt voor dit belastingvoordeel een belastingkrediet ingevoerd van 925 euro.”
 • “Ook voor buitenschoolse opvang zijn er nieuwe noden. CD&V kiest ervoor lokale besturen in de regiestoel te zetten. Zij hebben immers het beste zicht op de noden en het aanbod. Doorgedreven samenwerking tussen welzijn, onderwijs, sport en vrije tijd zorgt voor een ruim aanbod dichtbij de mensen. We kiezen voor geoormerkte financiering aan de lokale besturen zodat ze hun regierol kunnen vervullen. Dat moet op termijn toelaten aan de vraag te voldoen en in te zetten op lokale noden en kansen. We maken het ook mogelijk om kleinschalige initiatieven van onderuit te ondersteunen. Zo geven we kinderen maximale ontplooiingskansen en ondersteunen we ouders in de combinatie van werk en gezin. Het moet in de toekomst mogelijk zijn dat mensen voor enkele uren of tijdens een bepaalde periode in de vakantie zelf opvang organiseren. “
 • “Waar mogelijk stimuleren we kinderopvang en voor- en naschoolse opvang in (de buurt van) de school en zorgen we voor een goede aansluiting op buitenschoolse activiteiten zoals sportclubs, de STEM-academie, jeugdwerk en het deeltijds kunstonderwijs. Het multifunctioneel gebruik van schoolinfrastructuur wordt gestimuleerd.”

Groen

 • “We voorzien in voldoende kinderopvang, zeker in buurten waar meer kansarmoede is.”
 • "We versterken de kinderopvang ook door ook bachelors en masters een plaats te geven, en door het aantal kinderen per verzorger te verlagen.”
 • “We investeren in de sector zodat de organisatie van kinderopvang leefbaar blijft. In Brussel gaan we voor tweetalige kinderopvang.”
 •  “We voorzien in betaalbare, flexibele en kwaliteitsvolle voor- en naschoolse opvang, zeker voor kwetsbare en/of alleenstaande ouders.”
 • “In de brede school staat een onafhankelijk conciërge garant voor multifunctioneel gebruik van infrastructuur. Meer actieve cultuur- en sportbeleving kan ook door samenwerking met academies en sportverenigingen uit de buurt. We zorgen voor een aanbod buitenschoolse opvang op maat van de kinderen, met de nodige rust en warmte voor wie dat nodig heeft en voldoende uitdaging en speelmogelijkheid.”

NV-A

 • “We zorgen voor voldoende, toegankelijke en betaalbare kinderopvang met een goed evenwicht tussen de verschillende types kinderopvang. We voorzien hiervoor een verder groeipad.”
 • “Inclusieve kinderopvang voor personen met een beperking en flexibele kinderopvang voor wie niet van negen tot vijf werkt, blijven voor ons belangrijke aandachtspunten. “
 • “We versoepelen het systeem dat de ouderbijdrage aanpast in de inkomensgerelateerde kinderopvang om sneller in te spelen op wijzigingen in het inkomen van ouders. Zo wordt de toegankelijkheid van kinderopvang mee gegarandeerd. “
 • “We zorgen voor een brede invoering van de kinderopvangzoeker en lokale loketten kinderopvang zodat ouders eenvoudiger en sneller informatie over kinderopvang vinden. De gemeente mag haar rol van actor en regisseur hierbij niet vermengen.”
 • “We hebben aandacht voor de financiële leefbaarheid van de kinderopvangsector. Een vergunning voor een opvangplaats moet dan ook gekoppeld worden aan een basissubsidie en we zetten verdere stappen in de geleidelijke gelijkschakeling van subsidiebedragen. Daarnaast moet het mogelijk zijn om plaatsen met inkomenstarief en plaatsen met vrije prijs op één locatie te combineren.”
 • “Kinderopvang met zorgverbreding voor kinderen in armoede ondersteunen we verder, met aandacht voor de ouders.” (Programma NV-A)
 • “Een kwaliteitsvolle buitenschoolse opvang of buitenschoolse activiteiten zorgen ervoor dat kinderen zichzelf kunnen ontplooien maar ook dat ouders zich geen zorgen hoeven te maken wanneer ze niet tijdig aan de schoolpoort geraken.

Open Vld

 • “We breiden het kwaliteitsvolle en betaalbare aanbod aan kinderopvang uit. We richten ons daarbij ook op opvang met ruimere openingsuren. Om meer kinderopvangplaatsen te creëren moeten we zorgen dat kinderdagverblijven financieel leefbaar zijn. We willen dat alle initiatiefnemers in de kinderopvang minstens de basissubsidie krijgen, en indien ze dat wensen kunnen omschakelen naar een inkomensgerelateerd opvanginitiatief. De basissubsidie trekken we op naar 800 euro per kind per jaar. Bovendien verdriedubbelen we de belastingvermindering voor de opvang van kinderen jonger dan drie jaar. We stimuleren ouders op die manier om aan de slag te blijven en vermijden dat één van beiden thuis blijft om voor de kinderen te zorgen uit financiële overweging.”
 • We geven gemeenten de middelen om buitenschoolse activiteiten en opvang op elkaar af te stemmen.

PVDA

 • “Om sociale noodsituaties recht te trekken. We bouwen tienduizenden openbare woningen met een sociale prijs, we investeren in programma’s voor geïntegreerde stadswijken, we herfinancieren het onderwijs, de ziekenhuizen, cultuur en sport, hulp aan minder zelfredzame personen en de kinderopvang. Ook daaraan besteden we 5 miljard euro.”
 • “We creëren meer en betaalbare plaatsen in openbare kinderdagverblijven. We streven naar een opvangcapaciteit van 50 plaatsen per 100 kinderen in het hele land.”
 • “We investeren in professionele en toegankelijke voor- en naschoolse opvang.”
 • “We verlagen de kosten van de schoolse opvang geleidelijk naar nul.”

Sp.a

 • “Om elk kind perspectief te geven op een optimale ontwikkeling en een goed leven, garanderen we daarom een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind. Zonder onderscheid. Alle ouders hebben daarbij recht op 1 dag gratis kinderopvang per week vanaf het eerste levensjaar (na 6 maanden)  en 2 dagen gratis kinderopvang in het tweede levensjaar. We verlagen bovendien de algemene kostprijs door alle kinderopvangplaatsen inkomensgerelateerd te maken. We verlagen opnieuw de minimumtarieven voor kansen- en voorrangsgroepen.”
 • “We garanderen voor elk kind een opvangplaats. We voorzien 110.000 extra plaatsen tegen 2030.  We verankeren het recht op kinderopvang én we zien het als de gedeelde plicht van ouders en lokale besturen om ervoor te zorgen dat geen enkel kind achtergelaten wordt.”
 • “We garanderen dat geen enkel kind met honger in de klas zit. Als alle kinderen in de kinderopvang en op school gezond kunnen eten, dan draagt dat bij tot hun ontwikkeling en tot gelijke kansen. Bij elke vorm van opvang of leerplichtonderwijs voorzien we daarom gratis, gezonde, duurzame maaltijden: ontbijt, een warm middagmaal en een gezond vieruurtje. Geen enkel kind mag honger lijden.”
 • Om elk kind perspectief te geven op een optimale ontwikkeling en een goed leven, garanderen we een betaalbare plek in een kwaliteitsvolle kinderopvang voor elk kind. We zorgen voor meer en beter opgeleide kinderbegeleiders in de kinderopvang: de ratio begeleider/kind brengen we van 1 op 8 naar 1 op 5 en we stellen meer bachelors te werk in de kinderopvang. We koppelen kinderopvang aan preventieve gezinsondersteuning door kinderopvanginitiatieven uit te bouwen tot ontmoetingsplaatsen voor ouders. We zetten erop in om kindbegeleiders en verantwoordelijken praktisch in de mogelijkheid te stellen aan kwaliteitsverbetering te doen en bijscholing te volgen.”
 • “De naschoolse opvang gaat van een opvangfunctie naar organisatiemodel waarbij aan alle kinderen na schooltijd een brede waaier aan mogelijkheden van buiten- en binnenschoolse activiteiten wordt aangeboden.”

Vlaams Belang

 • “Het Vlaams Belang wil dat er overal in Vlaanderen, via de gesubsidieerde en zelfstandige kinderopvang, voldoende kwalitatieve kinderopvangfaciliteiten zijn. Wij pleiten voor een sterk investerings- en aanmoedigingsbeleid. Kinderopvang is vaak een noodzakelijke voorwaarde voor activering op de arbeidsmarkt.”
 • “Ouders met een bescheiden inkomen uit arbeid moeten kunnen rekenen op inkomensgerelateerde kinderopvang.”
 • “De toegang tot kinderopvang moet absolute voorrang geven aan arbeidsactieve ouders uit de buurt en aan ouders die een opleiding volgen voor de duurtijd van de opleiding.”
 • “Garantie op het recht op toegankelijke en betaalbare buitenschoolse opvang voor ieder gezin dat er nood aan heeft.”
Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen