Het verkiezingsdebat draait op volle toeren. Tijd om de partijprogramma’s onder de loep te nemen en te kijken hoe deze rijmen met onze zeven voorstellen voor meer evenwicht tussen vrije tijd, zorgen en werken.

Vandaag hebben we het over ons voorstel rond mantelzorg verloven.

Vergoed de verloven voor medische bijstand en palliatief verlof beter

Wat Femma vraagt

 • Trek de vergoeding voor thematische verloven ‘medische bijstand’ en ‘palliatief verlof’ op naar 82% van het loon met een ondergrens en bovengrens. Dat verlof kan flexibel opgenomen worden (in maanden, weken, dagen of zelfs uren).
 • Werknemers die niet anders kunnen dan ontslag nemen, hebben recht op uitkeringen voor werkloosheid, ziekte en invaliditeit, en pensioen boven de armoedegrens. Bovendien pleiten we voor het behoud van rechten voor de sociale zekerheid. Dat wil zeggen dat de periodes van (verminderde) werkonderbreking meetellen voor de berekening van de pensioenen.
 • Til het mantelzorgverlof voor zelfstandigen op tot boven de Europese armoedegrens.
 • De norm van het nieuwe voltijds, de 30-urenwerkweek zorgt voor de nodige ademruimte.
 • Zoek naar structurele oplossingen op de werkplek: flexibele uren, de mogelijkheid tot telewerk …
 • Beperk het begrip naaste niet tot familie.
 • Zorg dat mantelzorgers de erkenning krijgen die ze verdienen.

Dit is wat de politieke partijen daar over te zegge hebben

CD&V

 • “CD&V pleit voor meer sensibilisering voor en rond mantelzorger(s) zodat zij beter kunnen waken over hun eigen grenzen en ook weten waar ze kunnen aankloppen met hun vragen of problemen. Hierin heeft CD&V bijzondere aandacht voor de jonge mantelzorger.”
 • “We zetten in op tijdskrediet en bijkomende vergoedingen voor wie werkt en zijn werk onderbreekt.”
 • “Er wordt uitvoering gegeven aan de wet rond de mantelzorgers. Wie deeltijds werkt om voor een ziek familielid zorg te dragen, moet die zorgtijd voor een periode van maximum 48 maanden kunnen laten meetellen bij de opbouw van zijn recht op een pensioen.”
 • “We hebben ook aandacht voor een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid.”
 • “We versterken mantelzorgverenigingen. We zorgen voor voldoende en goed bereikbare buurtgerichte diensten en voorzieningen en versterken de respijtzorg (bv. nacht- en/of dagopvang, buurtcentrum, kortverblijf, vakantieopvang, revaliderend zorgverblijf, oppasdiensten). In elke gemeente moet er minstens één dagverzorgingscentrum zijn.”

Groen

 • “Mantelzorgers bouwen sociale rechten zoals pensioen op. We versterken het zorgverlof voor wie mantelzorg combineert met een job.” 
 • “Naast patiënten komen ook mantelzorgers mee in de cockpit van de zorg. Hulpverleners brengen niet alleen de noden van de patiënt in kaart, maar ook die van de mantelzorger.
 • “Oppashulp, kortverblijf en gezinszorg geven mantelzorgers een pauze als het nodig is.”
 • “Mantelzorgers bouwen sociale rechten op en kunnen de zorg flexibeler combineren met hun job. “
 • “Mantelzorgers en sleutelfiguren uit etnisch-culturele gemeenschappen bieden we een vorming aan tot zorgambassadeurs. Zij slaan bruggen tussen de mantelzorgers die nu onder de radar blijven en de professionele zorg.” 
 • “We trekken een ondergrens onder het pensioensysteem via een basispensioen op de armoedegrens. Het basispensioen biedt vrijheid en zekerheid. Je kan je loopbaan uitbouwen of onderbreken op jouw manier, zonder schrik voor een al te laag pensioen. Je krijgt dit basispensioen als burger, los van je loopbaan. Ook als je door ziekte, handicap of andere pech geen betaalde baan kan opnemen. Ook in de periodes dat je mantelzorger of vrijwilliger bent. Het basispensioen is de beste oplossing om de genderkloof in de pensioenen te dichten. Bovenop die basis laten we werken lonen voor het pensioen. Per gewerkt of gelijkgesteld jaar krijg je een extra deel wettelijk pensioen. Dat deel van het wettelijk pensioen hangt af van je verdiende salaris.”
 • “Voor het zorgverlof komt er meer flexibiliteit in wie de mantelzorg kan opnemen. Zo kunnen ook alleenstaanden of mensen zonder dichte familie een mantelzorger inschakelen die recht krijgt op zorgverlof.”
 • Hulpverleners uit sociale huizen, wijkgezondheidscentra en lokale dienstencentra zoeken actief contact met kwetsbare groepen uit de buurt. Samen met hulpbehoevenden en mantelzorgers bepalen ze welke zorg er nodig is. Waar nodig leiden ze toe naar de formele zorg. 

N-VA

 • “We willen het kostbare weefsel versterken waarbij we als Vlamingen samen de verantwoordelijkheid opnemen voor elkaar. We investeren in zorgzame buurten, de ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en verenigingen. Zij zijn de motor achter projecten die ijveren voor een samenleving waarbij bijvoorbeeld ook mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen. We rekenen dus niet enkel op de overheid om elk aspect in ons leven te verzorgen.”
 • “We erkennen de mantelzorgers als volwaardige zorgpartners. Alle zorgactoren, inclusief mantelzorgers en de zorgbehoevende zelf, moeten toegang hebben tot een elektronisch zorgdossier.”
 • “We stimuleren het gebruik van zorgoplossingen op maat, zoals thuiszorg, thuisverpleging en ondersteunende technologie. Daarnaast zetten we in op meer lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, nachtopvang of kortverblijf. Ten slotte verdienen mantelzorgers een klankbord via bv. lotgenotengroepen.”

Open Vld

 • “Mensen blijven liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving. Om dat mogelijk te maken is een goede samenwerking en coördinatie tussen zorgverstrekkers, ouderen en innovatieve toepassingen nodig. Wij willen zorg dragen voor de mantelzorgers door hun noden op te nemen in het zorgplan voor de oudere, door hen psycho-educatie te geven, voldoende vrije tijd te laten en door de papierwinkel te vereenvoudigen. Lokale besturen kunnen dit ondersteunen door te werken aan voldoende buurtzorg en door het vrijwilligerswerk te stimuleren.”

 • “De persoonsvolgende financiering voor zorgafhankelijke ouderen is in de regelgeving ingeschreven en we zullen die zo realiseren dat ouderen vrij kunnen kiezen voor zorg en ondersteuning in een woonzorgcentrum, in de eigen thuisomgeving of voor een combinatie. We bieden zorg op maat en vraaggestuurd. De nood aan zorg en ondersteuning stopt niet om 17 uur ’s avonds of tijdens het weekend. Daarom wordt geïnvesteerd in meer thuiszorg op flexibele uren. Dat doen we door diensten voor gezinszorg meer vrijheid geven om hun urencontingent flexibel in te zetten in functie van de noden van de ouderen (zorg ’s nachts, ’s avonds, ’s morgens vroeg, tijdens het weekend).”

PVDA

 • “Om mantelzorgers te ontlasten, investeren we in meer respijtzorg en in een net van vaste aanspreekpunten om hen te ondersteunen.”
 • “We willen vooral dat de mantelzorger een volwaardige partner in de zorg wordt. Nu wordt zij of hij nog te vaak buitengesloten tijdens overleg. Veel mantelzorgers hebben het gevoel dat ze altijd beschikbaar moeten zijn. Er is dan ook meer respijtzorg nodig. De oudere een dagje per week naar een dagcentrum brengen, bijvoorbeeld. Dan kan de mantelzorger op adem komen. We willen daarnaast dat mantelzorgers hulp kunnen vragen bij een netwerk van aanspreekpunten van de overheid. De investering in deze extra ondersteuning kost geld, maar is tegelijkertijd een besparing: als we de middelen beter besteden, kunnen we opnames in ziekenhuizen en woonzorgcentra voorkomen.”
 • “Onze visie op het pensioen van morgen gaat uit van kortere loopbanen en volledige gelijkstelling van zorg en opvoedingstaken. De vroegere maatregelen in die richting willen wij herstellen: • We brengen de volledige loopbaan voor vrouwen terug naar 40 jaar. Daardoor telt elk jaar een beetje meer mee voor de opbouw van het wettelijk pensioen. • We stellen periodes van zorgverlof, ziekte en werkloosheid volledig gelijk, zoals dat voor kort het geval was.”

Sp.a

 • “We versterken de ondersteuning van mantelzorgers, ook financieel, zodat de keuze voor mantelzorg niet tot bijkomende financiële risico’s leidt.”
 • “We blijven inzetten op initiatieven die de afstand tussen een woonzorgcentrum en de omgeving van de zorgbehoevende zo klein mogelijk maken. In dat kader blijven we ook werken aan de toegankelijkheid van onze woonzorgcentra voor nieuwe samenlevingsvormen en de beleving ervan. We stimuleren samenwerkingsverbanden tussen het verenigingsleven, mantelzorgorganisaties en -aanbieders, wijkverpleegdiensten en woonzorgcentra.”
 • Wij stappen af van de pensioenleeftijd. Een loopbaan van 42 jaar volstaat voor een volwaardig pensioen. Wie op zijn 18e begint te werken, kan op zijn 60e met pensioen;Elk uur werk telt om je pensioen te berekenen, in plaats van de gewerkte jaren zoals nu.Het maakt niet uit of je nu ambtenaar, zelfstandige, bediende bent, in een vast of flexibel contract. En zorgen voor iemand, vinden wij ook werken. Ook die uren tellen voor je pensioen. Wie een loopbaan van 42 jaar achter de rug heeft, moet zeker zijn van een minimumpensioen van 1.500 euro. Wie meer uren werkt in die 42 jaar- of langer werkt- verdient meer pensioen. Zo simpel is het.

Vlaams Belang

 • “Mantelzorg voor een oudere of andere zorgbehoevende moet een positieve keuze zijn, geen door de overheid omwille van budgettaire redenen opgelegde keuze.”
 • “Mantelzorg en thuiszorg moeten maximaal ondersteund worden.”
 • “Een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in bedrijven moet ondersteund worden.
 • “Het Vlaams Belang wil een administratieve vereenvoudiging voor de mantelzorgers en de uitbouw van een sterkere en betaalbare thuisverpleging (ook in het weekend en ’s nachts).”
 • “Er moet gegarandeerd worden dat in een moeilijke situatie onmiddellijk kan worden voorzien in tijdelijke opvang van de zorgbehoevende. “
Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen