Het verkiezingsdebat draait op volle toeren. Tijd om de partijprogramma’s onder de loep te nemen en te kijken hoe deze rijmen met onze zeven voorstellen voor meer evenwicht tussen vrije tijd, zorgen en werken.

Vandaag hebben we het over ons voorstel rond niet-stereotiepe beeldvorming.

Zet in op niet-stereotiepe beeldvorming van vrouwen en mannen

Femma ijvert voor een niet-stereotiepe beeldvorming van mannen en vrouwen en vraagt structurele maatregelen, zoals het verplicht vaderschapsverlof. Maar ook, degelijke onderwijs- en sensibiliseringsacties. Laat ons aandacht geven aan roldoorbrekend onderwijs. Wanneer gedragspatronen daardoor veranderen, moeten ze ook zichtbaar worden.

CD&V

  • “We gaan voor een ‘genderbewuste’ schoolomgeving waar alle leerlingen zich maximaal kunnen ontplooien, los van maatschappelijke verwachtingen rond gendernormen. Om dit te bereiken zetten we in op de verankering van gender als thema binnen de lerarenopleidingen, zeker binnen die van het kleuter- en lager onderwijs.”
  • “Om de gelijkheid van mannen en vrouwen te versterken, dient de overheid in samenwerking met het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen verder te gaan met het plan ‘gender mainstreaming’. Bij deze strategie wordt de impact van overheidsmaatregelen steeds getoetst aan hun soms ongewenste en onverwachte effecten op gender. Op basis van het rapport uit de vorige legislatuur maken we nieuwe aanbevelingen. Verder ijveren we ervoor dat onderwijs al vanaf de jongste jaren van het kind inzet op een visie die gendergelijkheid en genderneutraliteit kadert en ondersteunt, waarbij de school en het onderwijs in brede zin actief meewerken aan een hedendaagse visie los van vroegere stereotypen.”

Groen

  • “Schoolboeken en eindtermen hebben meer oog voor diversiteit en voor de gevolgen van stereotypen. Educatieve uitgeverijen maken samen met scholieren en experten bindende standaarden voor accurate beeldvorming over gender, relatievormen, gezinstypes, culturele diversiteit en koloniale geschiedenis.”

NV-A

/

Open Vld

  • “Voor ons zijn vrouwen en mannen volstrekt gelijkwaardig. Nog steeds worden vrouwen gediscrimineerd op de arbeidsmarkt, verrichten ze de meeste gezinstaken, lopen ze een hoger armoederisico en zijn vaker slachtoffer van seksueel en intrafamiliaal geweld. We gaan voor radicale kansengelijkheid voor vrouwen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en als ouder.”
  • “De 21ste eeuw moet de eeuw van de gelijkberechtigde vrouw worden. We streven naar evenredige participatie en vertegenwoordiging in alle maatschappelijke en politieke geledingen en treden streng op tegen seksueel en partnergeweld, onderdrukking, genitale verminking of gedwongen huwelijken.”
  • “Het onderwijs speelt een determinerende rol in de maatschappelijke aanvaarding en gelijkberechtiging van LGBTIQ. Dat moet al starten in het kleuteronderwijs. Ook de seksuele voorlichting moet correct, neutraal en met oog voor diverse vormen van seksuele oriëntatie en seksualiteitsbeleving worden gegeven. Ook mensen met een geestelijke of fysieke beperking hebben recht op seksualiteitsbeleving. Met het oog op hun seksuele gezondheid pleiten we voor de oprichting van een centrum dat deze mensen bijstaat om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar seksualiteitsbeleving en affectie.”

PVDA

  •  “Wij willen een samenleving waarin de archaïsche mentaliteit van patriarchale dominantie verdwijnt en waarin geen plaats meer is voor seksisme en geweld tegen vrouwen. Wij willen een samenleving waarin vrouwenrechten, bijvoorbeeld de keuze om al dan niet moeder te worden, niet telkens opnieuw in vraag gesteld worden, maar waarin ze definitief verworven rechten zijn. We zijn van mening dat gelijkheid tussen vrouw en man enkel mogelijk is indien de vrouw financieel onafhankelijk kan zijn van de man. We eisen vandaag gelijk loon voor gelijk werk en klagen we de seksistische onderdrukking aan. Gelijkheid tussen vrouw en man is een gelijkheid waarbij mannen zich net zoveel als vrouwen engageren in huishoudelijk werk en in het grootbrengen van de kinderen. Daarvoor is een niet-discriminerende toegang tot arbeid nodig, zonder verschillen op het vlak van loon of pensioen. Daarvoor is een collectieve arbeidsduurvermindering nodig waardoor zowel mannen als vrouwen zorgtaken op zich kunnen nemen. Daarbij moeten beter functionerende overheidsdiensten oplossingen aanreiken zodat iedereen deze zorgtaken gemakkelijker op zich kan nemen.”

Sp.a

  • “Er is nood aan voorlichting en sensibilisering over het genderthema, zowel rond gender als maatschappelijke constructie als rond genderidentiteit. De onderwijskoepels en schoolgemeenschappen moeten individuele leerkrachten stimuleren om een cultuur van openheid te creëren rond het LGBT+ of gendervariant-zijn van leerlingen en leerkrachten. Het thema moet integraal deel uitmaken van de lerarenopleiding. Officiële documenten op de scholen moeten genderneutraal worden gemaakt.”

Vlaams Belang

/

Delen: 

Reacties

Reactie toevoegen